• کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودرهای صنایع پتروشیمی
  کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودرهای صنایع پتروشیمی

  شرکت نانومواد پارس تنهاشرکت  دانش بنیان داخلی ودرسطح خاورمیانه می باشدکه باپژوهش وتحقیق وتوسعه به دانش فنی فراوری تیتانیوم کاربایدوتکنولوژی ساخت کاتربلیدهای تیتانیوم کاربایداکسترودرصنایع پتروشیمی دستیابی پیدا نموده وانرا درداخلکشوربومی سازی نموده است. کاربرداین موادپیشرفته درکاتربلیدها ودای پلیت های حساس و پیشرفته اکسترودرهای صنایع پتروشیمی ودرسطوح مقام به سایش وخوردگی صنایع نفت گاز و صنایع هوایی می باشد

 • تجهیزات پژوهشی مواد و قطعات پیشرفته
  تجهیزات پژوهشی مواد و قطعات پیشرفته

  پژوهش ونمونه سازی موادوقطعات پیشرفته بدون تخصص دانشگاهی وتجهیزات خاص،نظیرتاسیسات خلا،تاسیسات بریزینگ وسینترینگ،تاسیسات متالوژی پودر....امکان پذیر نیست.درشرکت نانوموادپارس باپژوهش وتحقیق وتوسعه،نمونه سازی قطعات ومواد پیشرفته و نانو فناوری باتکنولوژی بالا High-Techامکان پزیرمی باشد.

 • طراحی و مهندسی معکوس و شناسنامه فنی قطعات پیشرفته
  طراحی و مهندسی معکوس و شناسنامه فنی قطعات پیشرفته

  شرکت نانو مواد پارس نسبت به ارایه خدمات مهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نفت وگازوپتروشیمی وارائه خدمات موردنیازبه صنایع می باشد. طراحی وتهیه نقشه های دو بعدی و سع بعدی،متالوگرافی،بررسی میکروسکوپ الکترونی،آنالیز موادبا EDS وکوانتومتری، تعیین جنس و نوع متریال، تعیین خواص مکانیکی ازجمله سختی،کشش،شکست،آنالیز تنش،تعیین دمای کاری قطعات...... ازجمله خدمات این شرکت درزمینه مهندسی معکوس قطعات می باشد.در نهایت شناسنامه فنی قطعات به صنعت ارائه می گردد.

 • فناوری ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها
  فناوری ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها

  در شرکت نانو مواد پارس امکانات ایجاد پوشش های خاص جهت صنایع قالبسازی مثل پوشش های کاربید وانادیم با سختی 3000 ویکرز، کروم سخت و آبکاری وجود دارد. همچنین امکان ایجاد انواع پوشش های ضدخوردگی و اکسیداسیون، نانو پوشش های ضد لک، آسان تمیز شونده،خود تمیز شونده، پوشش های PVD و CVD در شرکت نانومواد پارس وجود دارد.  

 • پژوهش و نمونه سازی قطعات پیشرفته و High-Tech
  پژوهش و نمونه سازی قطعات پیشرفته و High-Tech

  نمونه سازی قطعات پیشرفته،کامپوزیت ها،سرامیک ها،الیاژهاوسوپرالیاژها باپژوهش و تحقیق و توسعه در اینشرکتامکان پذیرمی باشد.اینشرکت تاسیسات خلاوفراوری متالوژی پودر،تاسیسات بریزینگ وتاسیسات سینترینگ رابومی سازی نموده است.امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالادراینشرکت وجوددارد.

 • پژوهش دای پلیت هایDai Plateصنایع پتروشیمی
  پژوهش دای پلیت هایDai Plateصنایع پتروشیمی

  در شرکت نانو مواد پارس با وجود نیروهای متخصص دانشگاهی و دانش فنی امکان پژوهش دای پلیت هایصنایع پتروشیمی وجود دارد.دراینشرکت امکان پژوهش برروی این طرح مهم وموردنیاز مبرم صنایع پتروسیمی وبومی سازی دای پلیت اکسترودروجود دارد.مطابق بانرم استاندارد بومی سازی باپژوهش و تحقیق وتوسعه تخصصی، امکان بومی سازی دای پلیت های  اکسترودرو کامپاندصنایع پتروشیمی ازسورس JSW ،COPERION وجود دارد.

 • طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی
  طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی

  برای بومی سازی روتاری کاترها بسته به نوع پلیمر و زمان عمر روتاری کاترها تجهیزات بسیار خاص متالورژی پودر،تجهیزات خلا ،ماشینکاری دقیق و حساس را لازم دارددر اینشرکت با استفاده از تخصص وتجربیات موفق دربومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرصنایع پتروشیمی و پژوهش و تحقیق وتوسعه وتامین تجهیزات و امکانات خاص، مسیر ساخت و بومی سازی این نوع قطعات پیشرفته و حساس درحال توسعه می باشد.

 • قطعات اصلی اکسترودرهای صنایع پتروشیمی
  قطعات اصلی اکسترودرهای صنایع پتروشیمی

  درشرکت نانو مواد پارس باپژوهش،دستیابی به دانش فنی ونمونه سازی قطعات اکسترودر واحدهای پلی اتیلن وپلی پروپیلن صنایع پتروشیمی امکان پذیرمی باشد.اینشرکت نسبت به بومی سازی کاتربلیدتیتانیوم کاربایداکسترودراکثر واحدهای پتروشیمی کشوراقدام نموده است.پژوهش وحرکت دمسیررنرم بومی سازی سایرقطعات پیشرفته اکسترودرهانظبرقطعات حساس دای پلیت ها،برل،اسکرووسایر قطعات اکسترودرصنایع پتروشیمی ازاهداف اصلی اینشرکت می باشد.

آخرین محصولات

کاتربلیدهایCutter bladesتیتانیوم کارباید

کاتربلیدهایCutter bladesتیتانیوم کارباید

شرکت نانو مواد پارس اولین شرکت دانش بنیان داخلی واولین شرکت درسطح خاورمیانه می باشدکه باپژوهش وتحقیق وتوسعه،به دانش فنی  فراوری تیتانیوم کاربایددستیابی پیدا نموده است. دراینشرکت کاتربلیدهای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بندرامام،پتروشیمی تبریز، پلی نار، لاله، مهاباد، لرستان،کرستان،پلیمر کرمانشاه،پتروشیمی مهر،پتروشیمی ایلام.....ازسورس JSW ،COPERION ،kOBELCO  بومی سازی شده است. مطابق نرم بومی سازی قطعات پیشرفته،امکان پژوهش وبومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرسایر واحدهای پتروشیمی دراینشرکت وجوددارد.
طرح دای پلیت های Dai Plateصنایع پتروشیمی

طرح دای پلیت های Dai Plateصنایع پتروشیمی

در شرکت نانو مواد پارس با اتکابه توان تخصصی ،باپژوهش وتحقیق وتوسعه امکان دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی ساخت وفراوری کامپوزیت سطح دای پلیت صنایع پتروشیمی و دای پلیت های کامپوند وتعمیروبازسازی وبومی سازی انها دراینشرکت وجود دارد.دراینشرکت مطابق نرم استانداردبومی سازی قطعات پیشرفته،امکان پژوهش برروی این طرح مهم وارزشمندجهت بومی سازی دای پلیت های اکسترودر وجود دارد.باتجهیزات لازم امکان سنگزنی،تعمیر Replateوبازسازی سطج وپژوهش ونمونه سازی دای پلیت اکسترودرهای صنایع پتروشیمی ازسورسCoperion ،Jsw وجود دارد.باپژوهش و تامین تجهیزات لازم وخاص امکان بازسازی سطح و نمونه سازی دای پلیت های کامپاندنیز در اینشرکت وجود دارد.