• مواد پیشرفته مورد مصرف درکاتربلیدهای اکسترودرهای صنایع پتروشیمی
  مواد پیشرفته مورد مصرف درکاتربلیدهای اکسترودرهای صنایع پتروشیمی

   اینشرکت بالطف خداوندوتلاش مستمردانش فنی فراوری وساخت تیتانیوم کاربایدرابومی سازی نموده است وبه این فناوری ارزشمند وبرتردستیابی پیدا نموده است.فراوری تیتانیوم کاربایدیک دانش فنیKnow-how ویک تکنولوژی برتر،انحصاری وبسیاربالا High-Techمی باشد.اینشرکت تنهاشرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شده داخلی ودرسطح خاورمیانه می باشدکه دانش فنی ساخت وفراوری این موادپیشرفته نظیر تیتانیوم کاربایدرادراختیاردارد.این موادپیشرفته کامپوزیتی  MMCدرسطوح مقاوم به سایش،....صنایع نفت و پتذوشیمی نظیرکاتربلیدهای اکسترودرو صنایع خودرو، هوایی و سایر صنایع.....کاربرددارد

 • پژوهش ونمونه سازی مواد وقطعات پیشرفته
  پژوهش ونمونه سازی مواد وقطعات پیشرفته

  پژوهش و نمونه سازی قطعات و مواد پیشرفته و فناوری های نوین بدون دانش فنی، تخصص وتجهیزات خاص نظیرتاسیسات خلا،تجهیزات فراوری موادپیشرفته، امکانات متالوژی.....امکان پذیرنیست. اینشرکت بعنوان یک شرکتدانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری باداشتن پروانه پژوهش در زمینه مواد پیشرفته و نانو فناوری وامکانات مذکورپژوهش ونمونه سازی قطعات وموادپیشرفته High-Techسرامیک ها،سرمت هاوکامپوزیت های پیشرفته،نانو پودرها ونانو موادو قطعات پیشرفته.....درمسیرنمونه سازی دراینشرکت امکان پذیرمی باشد.

 • مهندسی معکوس وشناسنامه فنی قطعات پیشرفته
  مهندسی معکوس وشناسنامه فنی قطعات پیشرفته

  شرکت نانو مواد پارس نسبت به ارایه خدمات مهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نفت وگازوپتروشیمی وارائه خدمات موردنیازبه صنایع اقدام می نماید. طراحی وتهیه نقشه های دو بعدی و 3بعدی،متالوگرافی، تعیین و بررسی متریال و ترکیب بامیکروسکوپ الکترونی،آنالیز مواد ومتریال باEDS ،کوانتومتری،تعیین خواص مکانیکی شامل سختی،کشش،شکست،آنالیز تنش،تعیین دمای کاری قطعات، و غیره ازجمله خدمات این شرکت درزمینه مهندسی معکوس قطعات پیشرفته می باشد.در نهایت گزارش وشناسنامه فنی قطعات به صنعت ارائه می گردد.

   

 • ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها
  ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها

  ایجاد پوشش های خاص مانند کاربیدوانادیم درصنایع قالبسازی باسختی 3000 ویکر،کروم سخت وآبکاری، پوشش های ضدخوردگی واکسیداسیون،نانوکامپوزیت های نیکل،نانولوله های کربنی ونیکل گرافن،پوشش های نفوذی برروی پره های توربین های گازی وcooling holes بااستفاده ازپوشش های الومینایزینگ،کرومایزینگ وسیلیکونایزینگ،نانوپوشش های ضدلک،پوشش های خودتمیزشونده واسان تمیزشونده، باپژوهش و امکانات خاص وجوددارد.دراینشرکت امکان پژوهش درزمینه  پوشش وایجادپوشش های ضد خوردگی درصنایع نفت وگاز وپتروشیمی وجوددارد.

 • بومی سازی کاتربلید ودای پلیت های کامپاند
  بومی سازی کاتربلید ودای پلیت های کامپاند

  دراینشرکت باپژوهش امکان نمونه سازی وبومی سازی کاتربلیدها ودای پلیت های اکسترودز کامپاندصنایع پتروشیمی که دارای تکنولوژی پیشرفته ایی می باشندازسورس Econ,Gala,Coperionوجوددارد.درشرکت نانومواد پارس بااستفاده ازتخصص وتجربیات موفق دربومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرباپژوهش وتامین تجهیزات خاص ووجوددانش فنی ونیروهای متخصص دانشگاهی امکان پژوهش ونمونه سازی برروی این قطعات پیشرفته اکسترودر صنایع پتروشیمی شامل تعمیر،بازسازی سطح نمونه سازی وساخت داخل کاتربلیدها ودای پلیت های کامپاندوجود دارد.

 • پژوهش دای پلیت هایDai Plateصنایع پتروشیمی
  پژوهش دای پلیت هایDai Plateصنایع پتروشیمی

  در شرکت نانو مواد پارس باوجوددانش فنی ونیروهای متخصص دانشگاهی امکان پژوهش برروی این قطعات پیشرفته،حساس ومورد نیازصنایع پتروشیمی شامل تعمیر،نمونه سازی،بومی سازی وساخت داخل دای پلیت های اکسترودروجود دارد.دراینشرکت باپژوهش وتحقیق وتوسعه، درمسیر استانداردبومی سازی،امکان نمونه سازی،تعمیرو بازسازی سطح Replateدای پلیت های اکسترودرواحدهایHD,LD,LLDصنایع پتروشیمی کشورازسورسJsw،Kobe،Coperion وجوددارد.همچنین امکان تعمیر وبازسازی سطح ونمونه سازی دای پلیت های اکسترودرکامپاندنیزوجوددارد.

 • طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی
  طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی

  بومی سازی روتاری کاترهابسته به نوع پلیمر وزمان عمر روتاری کاترهابه تجهیزات بسیارخاص، متالورژی پودر،تجهیزات خلا،تجهیزات دقیق وپیشرفته  را لازم دارد.دراینشرکت باپژوهش وتحقیق و توسعه وتخصص وامکانات خاص وپیشرفته و تجربیات موفق دربومی سازی کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودرهای صنایع پتروشیمی وتامین تجهیزات وامکانات خاص،امکان نمونه سازی این قطعات پیشرفته و حساس درمسیرساخت وبومی سازی در اینشرکت درحال توسعه می باشد.

 • بومی سازی قطعات پیشرفته اکسترودرهای صنایع پتروشیمی
  بومی سازی قطعات پیشرفته اکسترودرهای صنایع پتروشیمی

  دستیابی به دانش فنی ونمونه سازی قطعات پیشرفته اکسترودرهای واحدهای پلی اتیلن وپلی پروپیلن صنایع پتروشیمی امکان پذیرمی باشد. اینشرکت کاتربلیدهای تیتانیوم کاربایداکسترودراکثرواحدهای پتروشیمی کشور رابومی سازی نموده است. در این راستا درمسیربومی سازی باپژوهش کاربردی وتحقیق وتوسعه، امکان نمونه سازی سایرقطعات پیشرفته نظبردای پلیت ها،برل ها واسکروهاو .....وساخت اکسترودرواحدهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن صنایع پتروشیمی ازاهداف اصلی اینشرکت می باشد.

آخرین محصولات

ساخت موادپیشرفته درکاتربلیدCutter blades

ساخت موادپیشرفته درکاتربلیدCutter blades

شرکت نانو مواد پارس اولین شرکت دانش بنیان داخلی واولین شرکت درسطح خاورمیانه می باشدکه به دانش فنی فراوری کامپوزیت تیتانیوم کاربایددستیابی پیدا نموده است. مطابق نرم بومی سازی قطعات پیشرفته،امکان ساخت موادپیشرفته مورد مصرف دربومی سازی کاتربلیدهای اکسترودردراینشرکت وجوددارد.
طرح دای پلیت هایDai Platasصنایع پتروشیمی

طرح دای پلیت هایDai Platasصنایع پتروشیمی

درشرکت نانومواد پارس باتحقیق وتوسعه امکان دستیابی به دانش فنی وساخت وفراوری کامپوزیت مورد مصرف در سطح دای پلیت های صنایع پتروشیمی ودای پلیت های کامپاندوتعمیروبازسازی ونمونه سازی انها دراینشرکت وجود دارد.دراینشرکت مطابق نرم استانداردبومی سازی قطعات پیشرفته برروی این طرح مهم وارزشمندوجود دارد. باتجهیزات لازم امکان سنگزنی،تعمیر Replateوبازسازی سطج ونمونه سازی دای پلیت های اکسترودرصنایع پتروشیمی ازسورسCoperion ،Jsw،Kobelcoوجود دارد. باتامین تجهیزات لازم وخاص امکان بازسازی سطح ونمونه سازی دای پلیت های کامپاندنیزدراینشرکت وجوددارد.