طرح دای پلیت هایDai Platasصنایع پتروشیمی

درشرکت نانومواد پارس باپژوهش وتحقیق وتوسعه امکان دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی ساخت وفراوری کامپوزیت سطح دای پلیت های صنایع پتروشیمی ودای پلیت های کامپاندوتعمیروبازسازی ونمونه سازی انها دراینشرکت وجود دارد.دراینشرکت مطابق نرم استانداردبومی سازی قطعات پیشرفته،امکان پژوهش برروی این طرح مهم وارزشمندجهت بومی سازی دای پلیت های اکسترودروجود دارد. باتجهیزات لازم امکان سنگزنی،تعمیر Replateوبازسازی سطج وپژوهش ونمونه سازی دای پلیت های اکسترودرصنایع پتروشیمی ازسورسCoperion ،Jsw،Kobelcoوجود داردباپژوهش و تامین تجهیزات لازم وخاص امکان بازسازی سطح ونمونه سازی دای پلیت های کامپاندنیزدراینشرکت وجوددارد.