مهندسی معکوس

مهندسی معکوس
این شرکت تجربه انجام مهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع مختلفی چون نفت و پتروشیمی را دارد. مراحل انجام مهندسی معکوس شامل موارد زیر می باشد 
•	تهیه نقشه ابعادی قطعات 
•	تعیین جنس قطعات و استاندارد آن
•	تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات
•	تعیین فرآوری ساخت قطعات و تعیین سیکل های عملیات حرارتی