پوشش خودترمیم شونده

پوشش خودترمیم شونده
امکان ایجادپوشش ضدخوردگی خودترمیم شونده پایه سیلیکابعنوان پرایمروافزایش چسبندگی پوشش نهائی در شرکت نانومواد پارس وجوددارد.