واحدLLD پتروشیمی مهاباد

کاتربلیدهای تیتانیوم کاربایدشرکت نانوموادپارس دروحدLLD شرکت پتروشیمی مهاباددرسال 1396 تست گردید.تاییدعملکردکاتربلیدهابرابرنمونه خارجیJsw تاییدگردبد.