طرح

کاتربلیدهای اکسترودر

کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش برای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، ایلام، تبریز ،پلی نار،مهاباد،لرستان، کردستان.... بومی سازی شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهااز سورس JSW ،COPERIONتهیه می شود.
>
پودرها ونانوپودرهای فلزی

درشرکت نانوموادپارس پژوهش وتولید پورهای فلزی بصورت پودر وبالک درابعاد ماکرو،میکروونانوامکان پذیرمی باشد.نانوپودرهای کاربیدی واکسیدی وتامین فولادهای خاص نیزدراین شرکت امکانپذیر می باشد.
>
پوشش سطح و خوردگی

شرکت نانومواد پارس بطورویژه تجربیات مناسبی درایجادپوشش های دمای پائین ودمای بالادارد.پوشش های ابکاری دردمای محیط وپوشش های نفوذی دردمای بالااز جمله فعالیت های تخصصی شرکت نانوموادپارس می باشد.
>
قطعات با تکنولوژی بالا

اینشرکت باداشتن تجهیزات خاص امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالارادارامی باشد. پژوهش ونمونه سازی انواع کامپوزیت هاوقطعات پیشرفته درشرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.
>
فراوری تیتانیوم کارباید

در شرکت نانو موادپارس کاتربلیدهای حاصل ازپژوهش تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بندرامام،مهر،ایلام،تبریز،پلی نار،مهاباد،لرستان، کردستان....بومی سازی شدهاست.دراینشرکت کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهاازسورسJSW ،COPERION تهیه می شود.
>