سنگ زنی خاص

در شرکت نانو مواد پارس سنگزنی کاتربلیدهابا دقت 1 میکرون امکان پذیر می باشد.
روتاری کاتر

>
کاتربلید ها

در اینشرکت سنگزنی کاتربلیدها با دقت 1 میکرون انجام می گیرد .
>