پوشش خود تمیز شونده

پوشش خود تمیز شونده
ایجاد پوشش های خود تمیزشونده اکسیدتیتانیم بر روی شیشه، فولاد و مواد دیگر به روش های سل ژل و کندوپاش یونی وجود دارد.