کاتربلید ها

 کاتربلید ها
در اینشرکت سنگزنی کاتربلیدها با دقت 1 میکرون امکان پذیر می باشد .