کاتربلید ها

در اینشرکت سنگزنی کاتربلیدها با دقت 1 میکرون انجام می گیرد .