قطعات با تکنولوژی بالا

 قطعات با تکنولوژی بالا
اینشرکت باداشتن تجهیزات خاص امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالارادارامی باشد. پژوهش ونمونه سازی انواع کامپوزیت هاوقطعات پیشرفته درشرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.