پوشش کروم سخت

پوشش کروم سخت
پوشش کروم سخت در صنایع مختلف بعنوان پوششی مقاوم به سایش و سختی در حدود 1100 ویکرز شناخته شده است. در این شرکت امکان ایجاد این پوشش روی مقاطع مختلف قطعه وجود دارد.