مواد پیشرفته

اینشرکت فعالیت خودرادرزمینه پژوهش وتحقیق وتوسعه کامپوزیت های زمینه فولادی MMCمتمرکز نموده است.