عملیات حرارتی

عملیات حرارتی
امکان عملیات حرارتی درکوره های اتمسفر،اتمسفر کنترل،محیط نمک وسیستمهای کوئنچینگ روغن وآب وجوددارد.