فولادهای خاص

فولادهای خاص
امکان تهیه فولادهای ویژه و فلزات غیر اهنی در شرکت نانومواد پارس وجود دارد.علاوه بر تهیه این مواد امکان مشاوره درعملیات حرارتی وانتخاب مواد نیز وجوددارد.
فولاد 4-17 PH

تهیه فولادنسوز 1.4542درابعاد مختلف بصورت بیلت،ورق ومیله امکانپذیر می باشد. انجام عملیات حرارتی برای رسیدن به سختی های مختلف دراینشرکت صورت می گیرد.عملیات حرارتی شامل نیلینگ می باشد.
>
فولاد 5-15 PH

>