تاسیسات پیشرفته خلا

درشرکت نانوموادپارس امکانات توسعه موادپیشرفته ونمونه سازی ان وجوددارد.