مهندسی

مهندسی معکوس

در شرکت نانو مواد پارس مهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نظیر نفت وگازو پتروشیمی صورت می گیرد. مراحل انجام مهندسی معکوس شامل موارد زیر می باشد: • طراحی وتهیه نقشه دوبعدی و 3 بعدی قطعات • تعیین جنس و خواص قطعات و استاندارد آن • تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات • تعیین فرآوری ساخت قطعات و تعیین سیکل...
>
پوشش سطح

امکان ایجاد پوشش های زیر در شرکت نانومواد پارس امکانپذیر می باشد. 1- پوشش کروم سخت 2- پوشش های ابکاری نیکل و غیره 3- پوشش سخت کاربید وانادیم 4- پوشش های نفوذی الومینایزینگ و کرومایزینگ بر روی سوپر آلیاژ 5- پوشش های کاربید تیتانیم با اسپاترینگ و فاز بخار شیمیائی 6- پوشش های پلیمری اپکسی ضد خوردگی 7- پوشش...
>
عملیات حرارتی

انجام عملیات حرارتی فولادها و پوشش ها در شرائط خلا واتمسفرکنترل و محیط کوئنچینگ گاز،وروغن و اب نمکدار در شرکت نانومواد پارس امکان پذیر می باشد.
>
سینترینگ

درشرکت نن شرکت دانش بنیان نانو مواد پارس ،پژوهش درزمینه موادوقطعات پیشرفته صنایع مختلف امکان پذیرمی باشد.اینشرکت بادارابودن تجهیزات سینترینگ وتاسیسات متالورژیکی پودرآماده انجام موضوعات پژوهشی درزمینه موادپیشرفته،نانوفناوری،مهندسی موادوقطعات پیشرفته می باشد.جهت اطلاعات بیشترباشرکت...
>
بریزینگ

شرکت نانوموادپارس بادراختیارداشتن تجهیزات بریزینگ امکان جوش قطعات پیشرفته ،قطعات پیچیده نیروگاهی،پره های توربین،وسایر قطعات...رادارامی باشد.
>
متالوژی پودر

>