نمایشگاه بین المللی نفت گاز پتروشیمی1392

کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید حاصب پژوهش و تحقیق و توسعه شرکت نانومواد پارس واحد HD شرکت پتروشیمی نانو موادپارس درنمایشگاه به شرکت های پتروشیمی معرفی گردید.