کاتربلیدهای واحدLDشرکت پتروشیمی امیرکبیر

پژوهش ونمونه سازی کاتر بلید واحد LDپشرکت پتروشیمی امیرکبیردر سال 1395درشرکت نانو مواد پارس انجام گرفته است ازلحاظ متریال، سختی کامپوزیت، مقاومت به سایش، انالیزابعادی.......با کاتربلیدهای خارجی منطبق می باشد.خواص متالوژیکی وکاربردی کاتربلید های تولیدی اینشرکت با نمونه های خارجی برابر می باشد.