کاتربلیدهای واحدLDشرکت پتروشیمی امیرکبیر

درشرکت نانو مواد پارس با موادپیشرفته کامپوزیتی اینشرکت کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید بومی سازی شد. براساس نرم استانداردحرکت در مسیر بومی سازی این کاتربلیدها ازسورسCoperion  می باشد.