کاتربلیدهای واحد HD شرکت پتروشیمی ایلام

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تست میدانی کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودرشرکت پتروشیمی ایلام که قطعاتیهای تک، پیچیده و بسیار سخت می باشد برای اولین بار در کشور بومی سازی شد. براساس نرم استاندارد حرکت در مسیر بومی سازی در صورت استفاده در ظرفیت متوسط اکسترودر کاتربلیدهای Kobelco  بین 2تا 4 ماه کارکرد خواهند داشت.