کاتر بلیدهای واحدLLDشرکت پتروشیمی مهاباد

 شرکت نانو مواد پارس اولین شرکت دانش بنیان داخلی می باشد که به دانش فنی و تکنولوژی ساخت کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید دستیابی پیدا نموده است.بومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرصنایع پتروشیمی نتیجه پژوهش و تحقیق وتوسعه  دراینشرکت می باشد.اینشرکت کاتر بلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید واحدLLD پتروشیمی مهابادرا بومی سازی ودر واحد LLD تست گردید.