کاتربلیدهای واحدHDشرکت پتروشیمی لرستان

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تحقیق و توسعه کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید واحدHD شرکت پتروشیمی لرستان برای اولین بار در کشور براساس نرم استانداردحرکت در مسیر بومی سازی شد. این کاتربلیدها که بسیار پیچیده  ازسورس JSW ژاپن می باشد.