کاتربلیدهای واحدpp شرکت پتروشیمی پلی نار

درشرکت نانو مواد پارس با موادپیشرفته کامپوزیتی اینشرکت کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید بومی سازی شد. براساس نرم استانداردحرکت در مسیر بومی سازی این کاتربلیدها ازسورسCoperion  می باشد.