ساخت موادپیشرفته درکاتربلیدCutter blades

شرکت نانو مواد پارس اولین شرکت دانش بنیان داخلی واولین شرکت درسطح خاورمیانه می باشدکه به دانش فنی فراوری کامپوزیت تیتانیوم کاربایددستیابی پیدا نموده است. مطابق نرم بومی سازی قطعات پیشرفته،امکان ساخت موادپیشرفته مورد مصرف دربومی سازی کاتربلیدهای اکسترودردراینشرکت وجوددارد.