کاتربلیدها واحدHDشرکت پتروشیمی امیرکبیر

درشرکت نانو مواد پارس باپژوهش و تحقیق و توسعه کاتربلیدهای پیشرفته وحساس تیتانیوم کاربایدشرکت پتروشیمی امیرکبیر ازسورس Coperion برای اولین باردرکشور بومی سازی شد.کاتربلیدهای مذکور براساس نرم استانداردحرکت در مسیربومی سازی باپژوهش وتحقیق و توسعه در اینشرکت بومی سازی شده استکاتربلیدهای واحد HD شرکت پتروشیمی امیرکبیر درسال 1393 و سال 1394 تست گردیدوعملکرد کاتربلیدهابرابر نمونه های خارجیCoperion  تاییدگردبد.