کاتربلیدهای واحدHDپتروشیمی پلیمرکرمانشاه

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تحقیق و توسعه قطعات پیشرفته کاتربلید های تیتانیوم کارباید واحد HDشرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه برای  اولین بار در کشور بومی سازی شد.براساس نرم استانداردحرکت در مسیر بومی سازی این کاتربلیدها که از سورس JSW ژاپن می باشدازلحاظ نوع متریال، سختی ،مقاومت به سایش،انالیزابعادی.....باکاتربلیدهای خارجی برابر می باشد.