کاتربلیدهای واحدLDشرکت پتروشیمی کردستان

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تحقیق و توسعه قطعات پیشرفته کاتربلید تیتانیوم کارباید واحدLD شرکت پتروشیمی کردستان برای اولین بار در کشور بومی سازی و ساخته شد.براساس نرم استانداردحرکت در مسیر بومی سازی این کاتربلیدها که از سورس JSW  ژاپن می باشد در اینشرکت انجام شده است.کاتربلیدواحدLD شرکت پتروشیمی کردستان ازلحاظ متریال، سختی کامپوزیت،مقاومت به سایش،انالیزابعادی..... با کاتربلیدهای خارجیJSW منطبق می باشد.شرکت پتروشیمی کردستان در فروردین ماه سال 1396به بهربرداری رسید و کاتربلیدهای اکسترودر ان از نسل جدید و از نوع تیتانیوم کارباید CRA می باشد.کاتربلیدهای شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه،پترشیمی مارون وپتروشیمی جم ازاین نوع هستند.