کاتربلید های واحد HD شرکت پتروشیمی مهر

درشرکت نانو مواد پارس باپژوهش وتحقیق وتوسعه کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید واحدHDشرکت پتروشیمی مهربومی سازی شد.