سینترینگ

سینترینگ
درشرکت نانوموادپارس امکانات سینترینک موادپیشرفته ونمونه سازی قطعات پیشرفته وجوددارد.