کاتربلیدکامپوزیتی تیتانیوم کارباید

 کاتربلیدکامپوزیتی تیتانیوم کارباید
کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش  تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، شازند، تبریز ،مهاباد، ایلام.... بومی سازی شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهاوسطوح مقاوم به سایش مطابق هم مانندشرکت های خارجی JSW ،COPERIONتهیه می شود.