کامبوزیت تیتانیوم کارباید

 کامبوزیت تیتانیوم کارباید
قطعات برش اکسترودرهای صنایع پتروشیمی قطعاتی حساس در صنعت تولید گرانول های پلیمری محسوب می گرددانواع کاتربلیدبااشکال و نوع وجنس وسختی متفاوت دراکسترودرهااستفاده می شوندکه جنس آنهامتفاوت ووابسته به صفحه قالب اکسترودرمی باشد.شرکت نانومواد پارس بعنوان تنها شرکت داخلی می باشد که به دانش فنی و تکنولوژی کامپوزیت تیتانیوم کارباید دستیابی پیدا نموده است اینشرکت با استفاده ازاین فناوری ارزشمند داخلی توانسته است تیغه های برش-کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کاربایدشرکت های پتروشیمی راتامین نماید.پس از ارسال تقاضای ساخت کاتر بلیددر ابتدامهندسی معکوس کاتر بلید ارسالی صورت می گیرد وخصوصیات متالوژیکی ،متالوگرافی ، سختی ، انالیز ابعادی ان مشخص و پژوهش و نمونه سازی کاتربلیدشروع می شود.مدت زمان تهیه  کاتربلیدها با تعداد مورد نیاز دراسرع وقت ودر کمترین زمان خواهدبود.