کاتربلیدکامپوزیتی تیتانیوم کارباید

 کاتربلیدکامپوزیتی تیتانیوم کارباید
کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش  تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، شازند، تبریز ،مهاباد، ایلام .... تهیه شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید در شرکت نانو مواد پارس بومی سازی شده است. در اینشرکت کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهاوسطوح مقاوم به سایش مطابق هم مانندشرکت های خارجی JSW ،COPERION  تهیه می شود.