کاتربلید تیتانیوم کارباید

 کاتربلید تیتانیوم کارباید
کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش  کامپوزیت تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، شازند، تبریز ،مهاباد، ایلام .... تهیه شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید در شرکت نانو مواد پارس با سختی بین 58 تا 62 راکول C بومی سازی شده است. در اینشرکت کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهاوسطوح مقاوم به سایش مطابق با استانداردهای جهانی هم مانندشرکت های خارجی JSW ،COPERION ،AMN تهیه می شود.