کاتربلیدهای واحد PP شرکت پتروشیمی مارون

در شرکت نانو مواد پارس با تحقیق و توسعه و پژوهش کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید واحدPP شرکت پتروشیمی مارون برای اولین بار درکشور براساس نرم استانداردحرکت در مسیر بومی سازی این کاتربلیدها که از سورس JSW  ژاپن می باشد در اینشرکت بومی سازی شده است.