تست کاتربلیدهای واحد HD پتروشیمی مهاباد

کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید شرکت نانومواد پارس درواحد HD پتروشیمی مهاباددر سال 1395 تست و عملکرد ان مانند نمونه JSWژاپن تاییدگردبد. تاییدیه این کاتربلیدها توسط واحدماشینری شرکت پتروشیمی مهاباد صادر شده است.