تست کاتربلیدهای واحد HD پتروشیمی مهاباد

کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید شرکت نانومواد پارس درواحد HD پتروشیمی مهاباددر سال 1395 تست و عملکرد ان برابرنمونه JSWژاپن تاییدگردبد.