نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی

نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در تهران برگزار گردید.