نمایشگاه بین المللی نفت گاز پتروشیمی1392

نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی در تهران برگزار گردید.