کاتر بلید های کامپوزیتی تیتانیوم کارباید

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تحقیق و توسعه کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کاربایدشرکت های پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بسپاران بندرامام، مهر،ایلام،شازند،تبریز،پلی نار، مهاباد،لرستان،کرستان،پلیمرکرمانشاه.......بومی سازی شده است.دراین شرکت کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کاربایدجهت اکسترودرهای شرکت های پتروشیمی و مورد مصرف درسطوح مقاوم به سایش مانندشرکت های خارجی JSW ،COPERION  تهیه می شود.