کاتر بلید کامپوزیتی تیتانیوم کارباید

کاتر بلیدهای کامپوزیت تیتانیوم کاربایدبرای شرکت پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بندرامام،مهر،شازند،تبریز،مهاباد،ایلام و........در شرکت نانو مواد پارس بومی سازی شده است.دراین شرکت کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کاربایدجهت اکسترودرهای شرکت های پتروشیمی و مورد مصرف درسطوح مقاوم به سایش باسختی بین 58 تا 62 راکول Cمطابق با استانداردو مانندشرکت های خارجیJSW ،COPERIONتهیه می شود.