کاتربلیدهایCutter bladesتیتانیوم کارباید

شرکت نانو مواد پارس اولین شرکت دانش بنیان داخلی واولین شرکت درسطح خاورمیانه می باشدکه باپژوهش وتحقیق وتوسعه،به دانش فنی  فراوری تیتانیوم کاربایددستیابی پیدا نموده است. دراینشرکت کاتربلیدهای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بندرامام،پتروشیمی تبریز، پلی نار، لاله، مهاباد، لرستان،کرستان،پلیمر کرمانشاه،پتروشیمی مهر،پتروشیمی ایلام.....ازسورس Jsw ،Coperion ،kobelcoبومی سازی شده است. مطابق نرمبومی سازی قطعات پیشرفته،امکان پژوهش وبومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرسایرواحدهای پتروشیمی دراینشرکت وجوددارد.