مواد پیشرفته

اینشرکت فعالیت خود را در زمینه پژوهش وتحقیق وتوسعه در زمینه کامپوزیت های زمینه فولادی MMCمتمرکز نموده است.