دای پلیت های صنایع پتروشیمی

دای پلیت های صنایع پتروشیمی
در شرکت نانو مواد پارس با وجود نیروهای متخصص دانشگاهی و دانش فنی امکان پژوهش دای پلیت های صنایع پتروشیمی وجود دارد.دراینشرکت امکان پژوهش بر روی این طرح مهم ومورد نیاز مبرم صنایع پتروسیمی و بومی سازی دای پلیت اکسترودر وجود دارد.مطابق با نرم استاندارد بومی سازی با پژوهش تخصصی امکان بومی سازی دای پلیت هامانندشرکت های معتبر خارجی نظیرJSW ،COPERION وجود دارد.