عملیات حرارتی

عملیات حرارتی
امکان عملیات حرارتی در کوره های اتمسفر، اتمسفر کنترل، محیط نمک و سیستم های کوئنچینگ روغن و آب وجود دارد. در صورت نیاز با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل گردد.