بریزینگ

بریزینگ
درشرکت نانوموادپارس پژوهش درزمینه موادوقطعات پیشرفته امکان پذیرمی باشد.اینشرکت بادارابودن تجهیزات خلاوتاسیسات متالورژیکی آمادهانجام موضوعات پژوهشی درزمینه موادپیشرفته،نانوفناوری،مهندسی موادوقطعات پیشرفته می باشد.جهت طلاعات بیشترباشرکت نانوموادپارس تماس حاصل فرمایید.