کوره خلا سینترینگ

کوره خلا سینترینگ
درشرکت نانومواد پارس امکانات و تجهیزات کوره خلا وجود دارد.