کوره خلا سینترینگ

کوره خلا سینترینگ
شرکت نانومواد پارس امکانات و تجهیزات کوره خلا با دماهای  1500 درجه سانتیگراد می باشد.