پوشش خود ترمیم شونده

پوشش خود ترمیم شونده
پوشش ضد خوردگی خودترمیم شونده پایه سیلیکا بعنوان پرایمر و افزایش چسبندگی پوشش نهائی در شرکت نانومواد پارس مهیا می باشد.