محصول

کامبوزیت تیتانیوم کارباید

قطعات برش اکسترودرهای صنایع پتروشیمی قطعاتی حساس در صنعت تولید گرانول های پلیمری محسوب می گرددانواع کاتربلیدبااشکال و نوع وجنس وسختی متفاوت دراکسترودرهااستفاده می شوندکه جنس آنهامتفاوت ووابسته به صفحه قالب اکسترودرمی باشد.شرکت نانومواد پارس بعنوان تنها شرکت داخلی می باشد که به دانش فنی و تکنولوژی...
>
تهیه پودرها ومواد اولیه

شرکت نانومواد پارس تامین کننده مواد بصورت پودر و بالک در ابعاد ماکرو، میکرو ونانو می باشد.تامین نانوپودرهای کاربیدی واکسیدی از جمله فعالیت شرکت نانومواد پارس وتهیه فولادهای خاص نیز دراین شرکت امکانپذیر می باشد.
>
خوردگی و پوشش سطح

شرکت نانومواد پارس بطور ویژه تجربیات مناسبی در ایجاد پوشش های دمای پائین و دمای بالا دارد. پوشش های ابکاری در دمای محیط و پوشش های نفوذی در دمای بالا از جمله فعالیت های تخصصی شرکت نانومواد پارس می باشد.
>
قطعات با تکنولوژی بالا

امکان پژوهش و وجود تجهیزات کوره خلا سینترینگ باعث شده است شرکت نانومواد پارس امکان ساخت قطعات با تکنولوژی بالا را داشته باشد. امکان ساخت انواع کامپوزیت ها در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.
>
کاتر بلید تیتانیوم کارباید

کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش کامپوزیت تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، شازند، تبریز ،مهاباد، ایلام .... تهیه شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید در شرکت نانو مواد پارس با سختی بین 58 تا 62 راکول C بومی سازی شده است. در اینشرکت کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر...
>