طرح

کاتربلیدکامپوزیتی تیتانیوم کارباید

کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، شازند، تبریز ،مهاباد، ایلام.... بومی سازی شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهاوسطوح مقاوم به سایش مطابق هم مانندشرکت های خارجی JSW ،COPERIONتهیه می شود.
>
پودرها نانو پودرها و فولادخاص

درشرکت نانومواد پارس مواد امکان پژوهش و تولید پورهای فلزی بصورت پودر و بالک در ابعاد ماکرو، میکرو ونانو می باشد. نانوپودرهای کاربیدی واکسیدی وتامین فولادهای خاص نیز دراین شرکت امکانپذیر می باشد.
>
پوشش سطح و خوردگی فلزات

شرکت نانومواد پارس بطور ویژه تجربیات مناسبی در ایجاد پوشش های دمای پائین و دمای بالا دارد. پوشش های ابکاری در دمای محیط و پوشش های نفوذی در دمای بالا از جمله فعالیت های تخصصی شرکت نانومواد پارس می باشد.
>
قطعات حساس باتکنولوژی بالا

اینشرکت باداشتن تجهیزات خلا امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالا را دارا می باشد. پژوهش و نمونه سازی انواع کامپوزیت ها و قطعات پیشرفته در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.
>
کامپوزیت پیشرفته زمینه فولادی

کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، شازند، تبریز ،مهاباد، ایلام .... بومی سازی شده است. در اینشرکت کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهاوسطوح مقاوم به سایش مطابق هم مانندشرکت های خارجی JSW ،COPERION تهیه می شود.
>