طرح

کاتربلیدکامپوزیتی تیتانیوم کارباید

کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، شازند، تبریز ،مهاباد، ایلام .... تهیه شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید در شرکت نانو مواد پارس بومی سازی شده است. در اینشرکت کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهاوسطوح مقاوم به سایش مطابق هم مانندشرکت...
>
پودرها نانو پودرها و فولادخاص

درشرکت نانومواد پارس مواد امکان پژوهش و تولید پورهای فلزی بصورت پودر و بالک در ابعاد ماکرو، میکرو ونانو می باشد. نانوپودرهای کاربیدی واکسیدی وتامین فولادهای خاص نیز دراین شرکت امکانپذیر می باشد.
>
پوشش سطح و خوردگی فلزات

شرکت نانومواد پارس بطور ویژه تجربیات مناسبی در ایجاد پوشش های دمای پائین و دمای بالا دارد. پوشش های ابکاری در دمای محیط و پوشش های نفوذی در دمای بالا از جمله فعالیت های تخصصی شرکت نانومواد پارس می باشد.
>
قطعات حساس باتکنولوژی بالا

اینشرکت باداشتن تجهیزات خلا امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالا را دارا می باشد. پژوهش و نمونه سازی انواع کامپوزیت ها و قطعات پیشرفته در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.
>
کامپوزیت های زمینه فولادی MMC

کامپوزیت تیتانیوم کارباید مورد مصرف درسطوح مقاوم به سایش مانندشرکت های خارجی JSW ،COPERION تهیه می شود.
>