فولاد 17-4 PH

فولاد   17-4 PH
تهیه فولاد نسوز 1.4542 در ابعاد مختلف بصورت بیلت، ورق و میله امکانپذیر می باشد. انجام سیکل های عملیات حرارتی برای رسیدن به سختی های مختلف در شرکت موجود می باشد. سیکل های عملیات حرارتی شامل انیلینگ و پیرسازی می باشد.