کاتربلیدتیتانیوم کارباید

 کاتربلیدتیتانیوم کارباید
کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش  تیتانیوم کاربایدبرای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، ایلام، تبریز ،پلی نار،مهاباد،لرستان، کردستان.... بومی سازی شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهاوسطوح مقاوم به سایش از سورس JSW ،COPERIONتهیه می شود.