کاتربلیدهای اکسترودر

 کاتربلیدهای اکسترودر
کاتر بلیدهای حاصل از پژوهش  برای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مارون، بندر امام، مهر، ایلام، تبریز ،پلی نار،مهاباد،لرستان، کردستان.... بومی سازی شده است.کامپوزیت تیتانیوم کارباید کاتر بلیدهااز سورس JSW ،COPERIONتهیه می شود.