قطعات حساس باتکنولوژی بالا

 قطعات حساس باتکنولوژی بالا
اینشرکت باداشتن تجهیزات خلا امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالا را دارا می باشد. پژوهش و نمونه سازی انواع کامپوزیت ها و قطعات پیشرفته در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.