قطعات با تکنولوژی بالا

قطعات با تکنولوژی بالا
اینشرکت باداشتن تجهیزات کوره خلا سینترینگ امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالا را دارا می باشد. پژوهش و نمونه سازی انواع کامپوزیت ها و قطعات پیشرفته در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.